Stages 2023

STAGE AU JAPON DE ZEN SHIATSU :

Stage de 2 jours de Keiraku Zen Shiatsu avec MASUNAGA Haruhiko Sensei au IOKAI SHIATSU CENTER

Stage Zen Shiatsu au Japon automne 2023

©Antoine DI NOVI – Haruhiko MASUNAGA au Iokai Shiatsu Center Tokyo
©Iokai Shiatsu Center – Le shiatsu des méridiens
©Iokai Shiatsu Center – Gymnastique des méridiens Keiraku Taiso

STAGE AU JAPON DE SHIATSU NAMIKOSHI :

Stage intensif (3 demi-journées) au Japan Shiatsu College à Tokyo avec NAMIKOSHI Yuji Sensei

Stage Shiatsu Namikoshi au Japon automne 2023

©Antoine DI NOVI – Yuji NAMIKOSHI au Japan Shiatsu College
©NAGAHAMA sensei, KOIZUMI sensei, NAMIKOSHI sensei, DI NOVI sensei au Japan Shiatsu College
©Japan Shiatsu College – La Voie du Shiatsu